תיק מפעל

‏הכנת תיק מפעל

תיק מפעל מהווה את הבסיס להכנת המפעל לתגובה הראשונית לאירוע חירום במפעל. ‏
הכנת תיק מפעל נדרשת ע"פ סעיף 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1993.‏
חלק משמעותי בהכנת תיק מפעל הינו תרגול הצוות באירועי חירום כדי להכינם כראוי למקרה שבו יתרחש אירוע חירום. ‏הכנת תיק מפעל
מומחי אמירים איכות וסביבה מציעים להכין תיק מפעל לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובכלל זה הערכת סיכונים ‏‏סביבתית.‏

 

תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג-1993 ותוספותיהן, שהגיעו בשנים שלאחר מכן, קובעות קווים מסוימים, על פיהם צריכים להתנהל עסקים, במידה וברצונם לקבל רישוי לפעילותם. את תיק המפעל יש להגיש למשרד להגנת הסביבה.

 

תקנות רישוי עסקים מפעלים מסוכנים (1993) - מהו לשון התקנות?

מפעל מסוכן משמעו "עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק, שבו מאחסנים, מוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו."

חומר מסוכן הוא "חומר, בכל מצב צבירה, שהוא בעל מספר או"מ, כמפורט בספר הכתום*, וכמתואר בחלקים א' ו-ב' בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), תשל"ט-1978", ו"תקרית" משמעותה היא "דליפה, שפך,   פיזור או דליקה של חומר מסוכן או לידו, שלא בתהליך הייצור או העיבוד הרגילים". 

 

תבנית תיק מפעל מה כולל תיק מפעל כזה?

סעיף 4 (א) לתקנות קובע: "בעל מפעל יכין תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה", ואילו סעיף 4 (ב) מפרט את תכולתו של תיק מפעל אשר נדרש בעליו של מפעל להכין:

  1. תכנית המפעל ותיאורו, ובכלל זה פירוט של החומרים המסוכנים, סימונם ושיטות הטיפול בהם;
  2. פירוט והגדרה של תקלות ותקריות העלולות לקרות אגב תפעול המפעל;
  3. אמצעים קיימים במערכת הייצור למיגון מפני תקלות ותקריות כתוצאה מהתפוצצותם, התלקחותם או פיזורם בסביבה של החומרים המסוכנים;
  4. אמצעי בטיחות בתחום המפעל, לרבות אמצעי התרעה, אמצעי נטרול, ציוד ומיגון אישי ומערך גילוי וכיבוי אש;
  5. תכנית היערכות של המפעל לטיפול בתקלות ותקריות כאמור בפסקה (2), שתכלול את אמצעי הנטרול הקיימים ואופן הפעלתם, פירוט כוח האדם המיומן לטיפול כאמור, תכנית עבודה להפעלת מערך כוח האדם והציוד, וכן פרטים בדבר דרכי קשר ודיווח לרשויות המוסמכות." (ציטוט מתוך תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג-1993)

 

אילו נהלים נדרשים?

במסגרת התקנות (סעיף 5), נדרש תיק מפעל לכלול גם נוהל חירום מפעלי, המבוסס על נוהל חירום חומרים מסוכנים. נוהל זה מגדיר חלוקת אחריות, תחומי סמכות וסדר פעולות לטיפול בתקרית במפעל בו ישנו חשש או ידיעה ודאית להימצאותם של חומרים מסוכנים. 

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022