בעל מפעל! מדוע קורס אחראי רעלים הוא הדבר הנכון עבור מפעלך?


כל ארגון או עסק החייב בהיתר רעלים לצורך אחסון או הובלה של רעלים חייב למנות עובד לתפקיד "אחראי רעלים

קורס אחראי רעלים הכרחי לכל מפעל או ארגון הנדרש להיתר רעלים בשל עיסוקו בחומרים רעילים.

ישנם מפעלים אשר העיסוק בחומרים הרעילים איננו בליבת עיסוקם, אלא רק פועל יוצא או אמצעי עזר עבורם, והם מתלבטים האם הם זקוקים להוצאת היתר רעלים או חייבים אחראי רעלים במפעל. עבור אותם מפעלים מתלבטים, נעשה סדר באמצעות סקירת דרישות החוק, נבהיר למי מומלץ לנקוט צעדים אקטיביים מסוימים, בחינת הדרישה להיתר רעלים, מינוי אחראי רעלים והכשרתו. נבהיר כיצד חברה מקצועית בתחום איכות הסביבה, כמו חברת‎ ‎אמירים‎ ‎בריאות‎ ‎וסביבה, יכולה לסייע להם להתמודד עם שאלות חוקיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה.

קורס אחראי רעלים  - העיגון בחוק

הנה לשון החוק הנוגעת לצורך בהיתר רעלים, כפי שמפרט אותה חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

(הדגשנו עבורכם את עיקרי הדברים):

"3. (א) לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה

סעיפים 3 ב' עד 3 ד' מרחיבים:

"(ב) בהיתר רעלים יפורטו מסחרו של בעל ההיתר, הרעלים שהוא רשאי לסחור בהם ומטרת השימוש בהם

(ג) היתר רעלים יינתן רק למבקש שידוע כאדם הגון ולאחר שהוכיח להנחת דעתו של נותן ההיתר שהוא יודע קרוא וכתוב ושהוא מודע היטב לתכונות המסוכנות של אותם רעלים.

(ד) תוקפו של היתר רעלים יהיה לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש או לתקופה הפחותה משנה או העולה על שלוש שנים, בהתאם לאמות מידה, ובכללן סוג המפעל, סוג הרעל וכמות הרעל, הכל כפי שקבע השר..."

מינוי אחראי רעלים במפעל

בסעיף ד' לחלק א' בתוספת שנייה להיתר רעלים תנאים מיוחדים (סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג 1993) נדרש:

"בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד או העסק, באופן שיהיו לו כל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בתאגיד או בעסק טיפול מקצועי - בטיחותי בחומרים מסוכנים לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות, ולכך שיקוימו התנאים המיוחדים המפורטים בתוספת זו."

כלומר, חשוב ורצוי שאחראי רעלים יעבור קורס אחראי רעלים. חשוב לציין  שחלה חובה על בעל היתר הרעלים למנות, באמצעות  כתב מינוי את אחראי הרעלים. כתב המינוי יעניק לאחראי הרעלים  את הסמכויות הנדרשות לצורך פעולתו התקינה.

לסיכום:

אין ספק כי תקנות, חוקים ותקנים עלולים להיות מבלבלים מעט, במיוחד עבור אנשים שזה איננו עיקר עיסוקם. זוהי הסיבה לכך שחברות מקצועיות, כמו אמירים, יכולות לסייע למפעלים כאלה, מתוך ניסיונן ומתוך התמצאותן בדרישות החוק.

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022