תקן בטיחות מזון – 22001 ISO

המזון אותו אנו צורכים, חייב להיות בטוח לאכילה, ללא כל סכנה למי שצורך אותו. המחוקק בכל מדינה לוקח אחריות על בריאות הציבור.

כדי להבטיח קיום כללים מוקפדים להבטחת בטיחות המזון קיימות דרישות אותן מחייבים הרגולטורים השונים.

הרגולטור/המחוקק, מגדיר מספר תנאים החייבים להתקיים בארגון העוסק/מייצר מזון, אלה דרישות חובה.

דרישות החובה הנקבעות בתקנות ובחוקים, בתחום המזון, מגיעות בעיקר ממשרד הבריאות.תקן iso 22000

בנוסף לדרישות החובה, ניתן לבצע סקר סיכונים לתהליך ייצור המזון, לקבוע את תנאי הייצור המותאמים לנסיבות ספציפיות של ארגון/מפעל, בהתאם למידת הסיכון עליו מחליטה ההנהלה. בתהליך זה מגדירים דרישות "רשות".

כלל הדרישות ויישומן בארגון/מפעל מגדיר וקובע את מערכת האיכות ובטיחות המזון.

היצרן / תעשיין הישראלי, בבואו לקבל רישיון עסק ו/או רישיון יצרן, נפגש עם דרישות החוק, דרך התנאים הנדרשים ממנו בתכנון וציוד המפעל.

במהלך הזמן, מגוון הדרישות מיצרני המזון הולך וגדל, זאת בעקבות המודעות ההולכת וגדלה לקשר בין תהליכים נכונים ומדויקים, היגיינה אישית וסביבתית לבין בטיחות מזון.

 

ISO 22001 - מערכת ניהול איכות לבטיחות מזון 

מערכת ניהול האיכות הנפוצה ביותר 9001 ISO , מותאמת לניהול איכות, אבל אינה מתאימה לניהול בטיחות מזון.

לתקני איכות בתחומים השונים עקרונות משותפים:

  • מניעה – חשיבה פרואקטיבית לאתר את אי ההתאמות ולמנוע אותן מראש.
  • סקר סיכונים – איתור ומיפוי גורמי הסיכון בתהליך שיטתי ומתועד, הערכת ההסתברות להתרחשות הסיכון והגדרת חומרתו. קביעת אמצעי בקרה מתאימים למניעת התרחשות הסיכון.
  • שיפור מתמיד – עמידה בדרישות הסף הינה בסיסית, חובה על כל ארגון להציב יעדי שיפור מתמשכים, ולהוכיח את הפעילות לקידום השיפור. 

HACCP אינו תקן, אלא, שיטת עבודה בה עורכים סקר סיכונים, קובעים שיטות עבודה נהלים והוראות עבודה מתאימות לדרישות בטיחות מזון.

תקן בטיחות מזון 22001 ISO הוא התקן המוביל בין תקני בטיחות מזון ופורסם בשנת 2005. התקן פנוי בפורמט 9001 ISO והוא בר התעדה.

ה – ISO מזהה את בטיחות המזון כתחום שיש לנהל במסגרת מערכת ניהול איכות מתועדת, וקיימות דרישות ברורות לקיום מערכת הניהול, זה עיקר חוזקו של תקן זה.

להלן מספר דרישות התקן:

  1. להנהלה אחריות על הנושא ולכן לארגון חייבת להיות מדיניות בנושא בטיחות המזון ועל ההנהלה להקים צוות בטיחות מזון.
  2. הארגון חייב לעבוד בשיטת HACCP על פי עקרונות הקודקס. תוצר תהליך זה שחייבת להיות תכנית CCPs ותכנית PRPs לצורך ניהול תנאי הייצור הנאותים.
  3. הארגון נדרש לקיים עקיבות מלאה לחומרי הגלם ולבנות נוהל החזרה יזומה מהלקוחות, במסגרת הבקרה התפעולית של הארגון.
  4. הארגון נדרש לתהליכי אימות ותקוף, זאת במטרה לוודא שקיימת הלימה מלאה בין התכנון לביצוע. בנוסף מטרת התיקוף להוכיח שהתכנון הוא אכן מתאים ומועיל. התקן גם מחייב עדכון מערכת ניהול בטיחות המזון כאשר נעשים שינויים בתשתיות, ציוד, תהליכים ומוצרים.

ל 22001 ISO שולב 220 PAS    המפרט את תנאי הייצור.

 

לסיכום, אין ספק שזכותו של כל צרכן לאכול מזון בטוח ללא חשש וחובתו של כל יצרן לפעול באופן מכוון ומדויק להבטיח זכות זו

 

 

כל הזכויות שמורות © אמירים 2022